รู้ใจ Gen ใช้เน็ตอย่างไร เพื่อขายให้โดนใจ

เจาะลึกพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตรายเจนเนอเรชั่น เพื่อธุรกิจจับกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้า หน่วยงานเลือกใช้สื่อออนไลน์ให้ตรงวัย

คน Gen Y (อายุ 17-36 ปี) เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด โดยในช่วงวันทำงานหรือวันเรียนหนังสือใช้เฉลี่ยที่ 7.12 ชั่วโมง/วัน และมากถึง 7.36 ชั่วโมง/วันในช่วงวันหยุด ขณะที่ Gen X (อายุ 37-52 ปี) และ Gen Z (อายุน้อยกว่า 17 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานและวันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน สวนทางกับ Gen X ที่ใช้ลดลงที่ 5.18 ชั่วโมง/วัน โดยกลุ่ม Baby Boomer (อายุ 53-71 ปี) ใช้ 4.54 ชั่วโมง/วัน ในวันทำงาน และ 4.12 ชั่วโมง/วันในวันหยุด

เจาะใจวัยมัน เน้นใช้บันเทิง

Gen Z เป็นคนรุ่นที่เกิดมาก็แวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีแล้ว จากผลสำรวจ พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน รองจาก Gen Y โดยในช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเท่ากับ Gen X (37-52 ปี) ที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน

ในช่วงวันทำงาน/เรียนหนังสือ Gen Z ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น มากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นการดูโทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟัง เพลงทางออนไลน์ และ
อับดับ 3 คือ เล่นเกมออนไลน์ ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen Z ใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวันทำงาน/เรียนหนังสือ แต่ใช้เวลาในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ

สถานที่ที่ Gen Z ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัย รองลงมาคือใช้ที่โรงเรียน/สถานศึกษา และตามสถานที่สาธารณะ เช่น โรงแรม, ร้านกำแฟ, ร้านอาหาร, ศูนย์การค้า
เป็นต้น

ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย คนรุ่นนี้จะใช้ YouTube มากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา เป็น Facebook และ Line

กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรกของ Gen Z เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เป็นต้น เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดูถ่ายทอดสดและคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน (83.2%) รองลงมาเป็นการการดูทีวีและฟังเพลงทางออนไลน์ (ุ76.8%) การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (71.6%) ต่อมาคือการดาวน์โหลดเกม/หนัง/เพลง/ซอฟต์แวร์ (ุ63.9%) และการเล่นเกมออนไลน์ (ุ51.7%)

ปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ Gen Z พบเจอมากที่สุด เป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ได้แก่ ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ ใช้งานอินเทอร์เน็ต รองลงมาเป็นปัญหาปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย, การให้บริการอินเทอรเน็ตยังไม่ทั่วถึง และเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร ​

เจาะลึก Gen Y ใช้เน็ตเยอะสุด

Gen Y เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที คนวัยนี้จึงมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ ทั้งในช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ และช่วงวันหยุด สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น คนวัยนี้ใช้กับการเข้าโซเชียลมีเดีย มากเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วยการดูทีวี ดูหนัง หรือฟังเพลงทางออนไลน์มากเป็นอันดับ 2 และเล่นเกมออนไลน์ ตามมาเป็นอันดับ 3

สำหรับสถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของคนวัยนี้นั้น ได้แก่ บ้าน/ที่พัก มากเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยที่ทำงาน อันดับ 2 และระหว่างการเดินทางเป็นอันดับ 3

สื่อโซเชียลมีเดียยอดฮิตของคนวัยนี้ YouTube มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น Line และตามด้วย Facebook อย่างไรก็ตาม การใช้โซเชียลมีเดียทั้ง 3 อันดับนี้ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรกของ Gen Y อันดับแรก ได้แก่ การใช้โซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เป็นต้น เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดูถ่ายทอดสดและคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน (91.0%) รองลงมาเป็นการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (89.0%) ต่อมาคือการรับ-ส่งอีเมล (77.3%) การดูทีวีและฟังเพลงทางออนไลน์ (ุ65.2%) และการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ (ุ62.2%)

สำหรับปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่คนวัยนี้พบมากที่สุด อันดับ 1 คือ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวนขณะใช้งาน ตามมาด้วยความล่าช้าในการเชื่อมต่อหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย ตามลำดับ

เจาะคนพันธุ์ X ใช้วันทำงานสูสีวันหยุด

Gen X เติบโตในยุคที่มีการพัฒนาด้านไอทีให้ทันสมัย จากผลการสำรวจ พบว่า Gen X ใช้เวลาในช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ กับการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น มากเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง/วัน รองลงมาเป็นการดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลงทางออนไลน์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 54 นาที/วัน และอ่านหนังสือทางออนไลน์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 48 นาที/วัน เป็นอันดับ 3

ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Gen X ใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น มากเป็นอันดับที่ 1 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง/วัน รองลงมา เป็นการดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลงทางออนไลน์ เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 18 นาที/วัน และเล่นเกมออนไลน์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 54 นาที/วัน

สถานที่ที่ Gen X นิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัย รองลงมา เป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากสถานที่ทำงาน และระหว่างการเดินทาง เช่น บนรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์
เป็นต้น

กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรกของ Gen X อันดับแรก ได้แก่ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (92.2%) รองลงมา เป็นการใช้โซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เป็นต้น เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดูถ่ายทอดสดและคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน (83.4%) การรับ-ส่งอีเมล (81.4%) การซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ (52.4%) และการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงิน, ชำระค่าสินค้าและบริการ, ชำระค่าบัตรเครดิต, สอบถามยอดเงินในบัญชี เป็นต้น (49.2%)

เมื่อพิจารณาการใช้งานโซเชียลมีเดีย Gen X มีการใช้งานแอปพลิเคชัน Line มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ Facebook และ YouTube

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ Gen X พบเจอมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวนในขณะที่ใช้งาน, ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต และการถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ เป็น 3 อันดับแรก

เกาะติด Baby Boomer เพราะเรากำลังก้าวสู่ Aging Society-สังคมสูงวัย

วันนี้ประชากรลดลงเกือบทุกประเทศสังคม Aging Society คือแนวโน้มที่กำลังเกิด รวมทั้งในสังคมไทย ซึ่งได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา การศึกษาในรายละเอียดถึงการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของคนรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนวัยนี้ในการปรับเปลี่ยนชีวิตด้วยดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

Baby Boomer คือคนในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยมากนัก โดยพบว่า ในช่วงวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ คนกลุ่มนี้ใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น มาก
เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นการดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลงทางออนไลน์ ลำดับที่ 3 คือ อ่านหนังสือออนไลน์ ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน Baby Boomer ใช้เวลาในกับโซเชียลมีเดีย มากเป็นอันดับที่ 1 เช่นกัน โดยใช้เวลาน้อยกว่าวันทำงาน/วันเรียนหนังสือคือ 2 ชั่วโมง 30 นาที/วัน รองลงมาเป็นการดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ โดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 6 นาที/วัน ซึ่งมากกว่าวันทำงาน/วันเรียนหนังสือ และลำดับ 3 คือ อ่านหนังสือออนไลน์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 42 นาที/วัน

สถานที่ที่ Baby Boomer นิยมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัย รองลงมา เป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากสถานที่ทำงาน อันดับ 3 คือระหว่างการเดินทาง

กิจกรรมออนไลน์ 5 อันดับแรกของ Baby Boomer อันดับแรก ได้แก่ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (88.8%) รองลงมา เป็นการใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, Instagram, YouTube เพื่อพูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดู LIVE และการคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน(77.9%) อันดับที่ 3 คือ การรับ-ส่งอีเมล (73.9%) อันดับที่ 4 คือ การซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ (34.8%) และการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงิน, ชำระค่าสินค้าและบริการ, ชำระค่าบัตรเครดิต, สอบถามยอดเงินในบัญชี เป็นต้น (34.4%)

เมื่อพิจารณาการใช้โซเชียลมีเดีย Line คือแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมา คือ Facebook และ YouTube

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่คนกลุ่มนี้พบเจอมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวนในขณะที่ใช้งาน, ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้งานอินเทอร์เน็ต, เกิดปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร ตามลำดับ

อ่านรายละเอียดเจาะลึกการใช้อินเทอร์เน็ตของทุก Gen ได้ที่ “รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2560 (Thailand Internet User Profile 2017)” ได้ที่
https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2017.html